កុងតឺន័រអាហារ

ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់។
 • ធុង​អាហារ​ការ៉េ​កញ្ចក់ 360ml LJ-1038

  ធុង​អាហារ​ការ៉េ​កញ្ចក់ 360ml LJ-1038

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារការ៉េកញ្ចក់ 550ml LJ-1037

  ធុងអាហារការ៉េកញ្ចក់ 550ml LJ-1037

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារកែវ 800ml LJ-1036

  ធុងអាហារកែវ 800ml LJ-1036

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 550ml LJ-1035

  ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 550ml LJ-1035

  ធុងដាក់អាហាររាងចតុកោណកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វាមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 830ml LJ-1033

  ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 830ml LJ-1033

  ធុងដាក់អាហាររាងចតុកោណកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វាមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 1.04L LJ-1032

  ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 1.04L LJ-1032

  ធុងដាក់អាហាររាងចតុកោណកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វាមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 800ml LJ-1286

  ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 800ml LJ-1286

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាបំបែកជាពីរផ្នែកសម្រាប់ផ្ទុកអាហារ ការប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែកគឺប្រសើរជាងសម្រាប់អាហារផ្សេងៗគ្នា។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 700ml LJ-1283

  ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 700ml LJ-1283

  ធុងដាក់អាហាររាងចតុកោណកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វាមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាបំបែកជាពីរផ្នែកសម្រាប់ផ្ទុកអាហារ ការប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែកគឺប្រសើរជាងសម្រាប់អាហារផ្សេងៗគ្នា។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារកែវ 600ml LJ-1285

  ធុងអាហារកែវ 600ml LJ-1285

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាបំបែកជាពីរផ្នែកសម្រាប់ផ្ទុកអាហារ ការប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែកគឺប្រសើរជាងសម្រាប់អាហារផ្សេងៗគ្នា។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 450ml LJ-1282

  ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 450ml LJ-1282

  ធុងដាក់អាហាររាងចតុកោណកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វាមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាបំបែកជាពីរផ្នែកសម្រាប់ផ្ទុកអាហារ ការប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែកគឺប្រសើរជាងសម្រាប់អាហារផ្សេងៗគ្នា។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • LongStar Rectangle Food Container 800ml

  LongStar Rectangle Food Container 800ml

  ●LONGSTAR plastic food Container ផលិតឡើងពីសម្ភារៈ food grade វាមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ជ្រើសរើសសម្ភារៈដែលធន់ និងកំដៅបានល្អ ការការពារអតិបរមាសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងមុខងាររបស់ផលិតផល គ្មាន BPA គ្មានជាតិពុល គ្មានរសជាតិ ជាប់បានយូរ អាច ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត FDA និង LFGB ។● សោរទាំងបួននៃគម្រប ជាមួយនឹងចិញ្ចៀនបិទជិតដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្នែកទាំងបួនបិទជិតបានយ៉ាងល្អ ជួយរក្សាអាហារឱ្យនៅស្រស់បានយូរ។បើ​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ទឹក​ស៊ុប​មិន​ហៀរ​ចេញ អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ខ...
 • ធុង​អាហារ​រាង​ចតុកោណ​កញ្ចក់ 550ml

  ធុង​អាហារ​រាង​ចតុកោណ​កញ្ចក់ 550ml

  ●ធុងដាក់អាហារកញ្ចក់ LONGSTAR ត្រូវបានផលិតឡើងពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារ វាមានសុវត្ថិភាព និងមានសុខភាពល្អ ជ្រើសរើសសម្ភារៈដែលធន់ និងកំដៅបានល្អ ការការពារអតិបរមាសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងមុខងាររបស់ផលិតផល គ្មាន BPA គ្មានជាតិពុល គ្មានរសជាតិ ជាប់បានយូរ អាច ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត FDA និង LFGB ។● កញ្ចក់ borosilicate ខ្ពស់ កញ្ចក់មានតម្លាភាពខ្ពស់ ជ្រាបចូលបានល្អ និងវាយនភាពសូត្រ ដែលខ្លាំងជាង និងល្អជាងកញ្ចក់ធម្មតាផ្សេងទៀត ហើយអាចទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ូលីភីលីនលីន ...