អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង។

សាដាដ

ប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍន៍

ឆ្នាំ ១៩៩៦

បង្កើត

sdfsf

ពង្រីកផ្ទៃដី 1,500,000 ㎡

ឆ្នាំ ២០០៩

sdfsf

ឆ្នាំ ២០១១

ឆ្លងកាត់សវនកម្មសង្គម Wal-Martand

sdfsf

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001

ឆ្នាំ 2013

sdfsf

ឆ្នាំ ២០១៦

ឆ្លងកាត់ BSCI, Disney, Lidl សវនកម្ម ចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការផលិតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃដបសុញ្ញកាស

sdfsf

Bulit ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយកម្មវិធីកម្សាន្តយក្ស "Universal pictures" ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាមួយ Minions និង The Secret Life of Pets

ឆ្នាំ 2018

sdfsf

ឆ្នាំ ២០២០

ឆ្លងកាត់សវនកម្ម Starbucks