• ដបទឹក 500ML CK-8552

  ដបទឹក 500ML CK-8552

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:៧.៥ * ៧.៥ * ២៤ ស

  បរិមាណកេស:48កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៤៨*៣២.៥*៥១cm

 • ដបទឹក 260ML CK-8551

  ដបទឹក 260ML CK-8551

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:6.5 * 6.5 * 17.8 សង់ទីម៉ែត្រ

  បរិមាណកេស:48កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៤២*២៨.៥*៣៨cm

 • ដបទឹក 2500ML CK-8550

  ដបទឹក 2500ML CK-8550

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:១៦.២ * ១៥.២ * ២៤.២ ស

  បរិមាណកេស:24កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៦៣.៥*៥២*៥១cm

 • ដបទឹក 2000ML CK-8539

  ដបទឹក 2000ML CK-8539

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:១៣.៣ * ១២ * ២៧.៣ ស

  បរិមាណកេស:24កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៥១*៤៣*៥៧.៥cm

 • ដបទឹក 2500ML CK-8538

  ដបទឹក 2500ML CK-8538

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:១៤.៨ * ១២.៩ * ២៩.៣ ស

  បរិមាណកេស:24កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:55*47.5*61.5cm

 • ដបទឹក 2000ML CK-8537

  ដបទឹក 2000ML CK-8537

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:១៤.៥ * ១២.៦ * ២៧.៨ ស

  បរិមាណកេស:24កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៥៣*៤៧*៥៨cm

 • ដបទឹក 900ML CK-8536

  ដបទឹក 900ML CK-8536

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:10.2 * 8.9 * 22.3 សង់ទីម៉ែត្រ

  បរិមាណកេស:36កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៥៧.៥*៣៤*៤៧.៥cm

 • ដបទឹក 1200ML CK-8535

  ដបទឹក 1200ML CK-8535

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:10.6 * 10.2 * 24 សង់ទីម៉ែត្រ

  បរិមាណកេស:36កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៦៤*៣៥*៥១cm

 • ដបទឹក 1300ML CK-8533

  ដបទឹក 1300ML CK-8533

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:១៤.៥ * ១២ * ១៧.៨ ស

  បរិមាណកេស:24កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៥១*៤៧*៣៩cm

 • ដបទឹក 1200ML CK-8532

  ដបទឹក 1200ML CK-8532

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:15 * 12.3 * 18.3 សង់ទីម៉ែត្រ

  បរិមាណកេស:24កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៥៣*៤៨*៤០cm

 • ដបទឹក 1800ML CK-8531

  ដបទឹក 1800ML CK-8531

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:១៤.៤ * ១១.៨ * ២៤.៦ ស

  បរិមាណកេស:24កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៥០*៤៦*៥២cm

 • ដបទឹក 1300ML CK-8530

  ដបទឹក 1300ML CK-8530

  ម៉ាក:ឡុងស្តា

  សម្ភារៈ:Tritan/FETG

  MOQ:3000 កុំព្យូទ័រ/ ពណ៌

  ទំហំផលិតផល:12.2 * 11.7 * 25.5 សង់ទីម៉ែត្រ

  បរិមាណកេស:24កុំព្យូទ័រ/ស៊ីធីអិន

  ទំហំប្រអប់មេ:៤៩*៤០*៥៣cm

123456បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/22