អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ

ក្រុមរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ជាង 25 ឆ្នាំក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលគ្រឿងផ្ទះ សេវាកម្មរបស់យើងមានដូចខាងក្រោម

សាដាដា
សាដាដាដ
អាសាដាដាដាសាដាដ
ដាសាដាដាដាដា
សោហ្វាហ្វា