កុងតឺន័រអាហារ

ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់។
 • ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 620ml LJ-1040

  ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 620ml LJ-1040

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 420ml LJ-0658

  ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 420ml LJ-0658

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 400ml LJ-1041

  ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 400ml LJ-1041

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 800ml LJ-0659

  ធុងអាហារជុំកញ្ចក់ 800ml LJ-0659

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ប្លាស្ទិក 370ml(S) LK-2008

  ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ប្លាស្ទិក 370ml(S) LK-2008

  LONGSTAR ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ប្លា​ស្ទិ​ក​ផលិត​ពី​សម្ភារៈ​ថ្នាក់​អាហារ​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ វា​មាន​សុវត្ថិភាព និង​មាន​សុខភាព​ល្អ ហើយ​វា​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​សម្អាត​វា​ផង​ដែរ ។វាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ទូទឹកកក ម៉ាស៊ីនលាងចាន និងច្រើនទៀត។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ផ្លាស្ទិច 860ml(M) LK-2009

  ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ផ្លាស្ទិច 860ml(M) LK-2009

  LONGSTAR ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ប្លា​ស្ទិ​ក​ផលិត​ពី​សម្ភារៈ​ថ្នាក់​អាហារ​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ វា​មាន​សុវត្ថិភាព និង​មាន​សុខភាព​ល្អ ហើយ​វា​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​សម្អាត​វា​ផង​ដែរ ។វាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ទូទឹកកក ម៉ាស៊ីនលាងចាន និងច្រើនទៀត។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ផ្លាស្ទិច 1700ml(L) LK-2010

  ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ផ្លាស្ទិច 1700ml(L) LK-2010

  LONGSTAR ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ប្លា​ស្ទិ​ក​ផលិត​ពី​សម្ភារៈ​ថ្នាក់​អាហារ​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ វា​មាន​សុវត្ថិភាព និង​មាន​សុខភាព​ល្អ ហើយ​វា​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​សម្អាត​វា​ផង​ដែរ ។វាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ទូទឹកកក ម៉ាស៊ីនលាងចាន និងច្រើនទៀត។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ផ្លាស្ទិច 3000ml LK-2011

  ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ផ្លាស្ទិច 3000ml LK-2011

  LONGSTAR ធុង​អាហារ​រាង​ការ៉េ​ប្លា​ស្ទិ​ក​ផលិត​ពី​សម្ភារៈ​ថ្នាក់​អាហារ​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ វា​មាន​សុវត្ថិភាព និង​មាន​សុខភាព​ល្អ ហើយ​វា​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​សម្អាត​វា​ផង​ដែរ ។វាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ទូទឹកកក ម៉ាស៊ីនលាងចាន និងច្រើនទៀត។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 330ml LJ-0650

  ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 330ml LJ-0650

  ធុងដាក់អាហាររាងចតុកោណកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វាមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 550ml LJ-0651

  ធុងអាហារចតុកោណកញ្ចក់ 550ml LJ-0651

  ធុងដាក់អាហាររាងចតុកោណកញ្ចក់ LONGSTAR ផលិតពីសម្ភារៈថ្នាក់អាហារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វាមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារកែវ 360ml LJ-0655

  ធុងអាហារកែវ 360ml LJ-0655

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។
 • ធុងអាហារការ៉េកញ្ចក់ 550ml LJ-0656

  ធុងអាហារការ៉េកញ្ចក់ 550ml LJ-0656

  កុងតឺន័រកញ្ចក់ LONGSTAR ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមគុណភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតផងដែរ។វាអាចត្រូវបានកំដៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ ក៏អាចប្រើក្នុងឡបានដែរ។វាមានភាពតឹងណែនល្អ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបួនជ្រុងបិទជិតល្អ។